Sarıyer Yenigün, Sarıyer'in Gerçek Tarafsız Gazetesi - DNA Hasarına Karşı Kalkan Bitkiler
ŞEREF AYER </br>KOVULMADIKÇA </br>SARIYER İFLAH OLMAZ!!!
Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

DNA Hasarına Karşı Kalkan Bitkiler

DNA Hasarına Karşı Kalkan Bitkiler
İnsan DNA’sını doğrudan etkileyen ve olumlu yönde geliştiren sebzeler var. Kimi hücre tahribatını önlüyor, kimi damar sertliğinden koruyor, kimi toksinlerden arındırıyor ama hepsinin ortak noktası DNA hasarına karşı kalkan oluşturmaları.
31.05.2015 / 12:49


İnsan DNA’sını doğrudan etkileyen ve olumlu yönde geliştiren sebzeler var. Kimi hücre tahribatını önlüyor, kimi damar sertliğinden koruyor, kimi toksinlerden arındırıyor ama hepsinin ortak noktası DNA hasarına karşı kalkan oluşturmaları.

Sağ­lık­lı ha­yat he­pi­mi­zin di­le­ği. Ka­li­te­li ya­şam sür­mek is­ti­yor­sak bu­nun bes­len­mey­le doğ­ru­dan iliş­ki­si ol­du­ğu­nu söy­le­yen Di­ye­tis­yen Em­re Uzun ha­yat kur­ta­ran bu 7 seb­ze­yi bes­len­me­ni­ze kat­tı­ğı­nız­da öm­rü­mü­zün de uza­ya­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Uzun seb­ze­ler­le il­gi­li al­tın ku­ral­la­rı açıkla­dı­…

40’­tan son­ra ye­şil­le­ri ar­tı­rın

Ye­şil yap­rak­lı bit­ki­ler vü­cut ta­ra­fın­dan nit­rit ok­si­te çev­ri­len do­ğal nit­rat kay­na­ğı. Nit­rit ok­sit in­san me­ta­bo­liz­ma­sı için vaz­ge­çil­mez­dir. Gaz kan ba­sın­cı­nı dü­şü­ren nit­rit ok­sit, kan akı­şı­nı des­tek­ler. Yaş­la bir­lik­te nit­rit ok­sit üre­ti­mi dü­şer. 40 ya­şın­dan son­ra ya­rı­ya iner. Vü­cut me­ka­niz­ma­sı­nın dü­zen­li ça­lı­şa­bil­me­si için da­ha çok nit­rat­lı be­sin tü­ket­mek ge­re­kir.

Riski azaltıyor

Ye­şil yap­rak­lı bit­ki­ler men­tal ber­rak­lı­ğı ar­tır­mak­ta, dep­res­yo­nu ön­le­mek­te ve Alz­he­imer gi­bi has­ta­lık­la­rın ris­ki­ni azalt­mak­ta­dır. Öte yan­dan ye­şil yap­rak­lı bit­ki­ler sin­di­ri­mi hız­lan­dır­mak­ta ve ki­şi­yi tok tut­mak­ta­dır. Ka­lo­ri­si ve kar­bon­hid­rat içe­rik­le­ri dü­şük­tür böy­le­ce is­te­ni­len mik­tar­da tü­ke­ti­le­bi­lir.

1- Kansere karşı pazı

Hüc­re­le­ri ko­rur, inf­la­mas­yo­nu azal­tır, kalp, di­ya­bet ve di­ğer kro­nik has­ta­lık­la­rın ris­ki­ni azal­tır. Pi­şir­me­nin tek­ni­ği: Yap­rak­la­rı kö­kün­den ke­sin, so­ğuk­ken sand­vi­çi­ni­zi ki­no­a, es­mer pi­rinç, ke­çi pey­ni­ri, ız­ga­ra ta­vuk, tat­lı pa­ta­tes, do­ma­tes ve di­ğer seb­ze­ler­le dol­du­run ve­ya pa­zı kö­kü­nü sa­rım­sak ve zey­tin­ya­ğıy­la so­te­le­yin. Yap­rak­la­rı, kuş üzü­mü, çam fıs­tı­ğı ek­le­yin, bir­kaç da­ki­ka pi­şi­rip ser­vis edin.

2- Gençleştirici besin sarımsak

Sarımsak; 33 çeşit kükürt bileşiği, 17 çeşit aminoasit, flavonoidler, çinko, magnezyum, kalsiyum, A, B ve C vitaminleri içerir. İçeriğindeki antioksidanlar çeşitli kimyasalların zararlı etkilerin giderilmesi ve vücuttan biriken toksinlerin atılmasına yardımcıdır. Kan yağlarını azaltır, kan pıhtılaşmasını önler, tansiyonu düşürür, kan damarlarını korur. Son yapılan çalışmalarda sarımsağın genlerimizi etkilediği bulunmuştur. Bu özelliği ile epigenetik bir besin olan sarımsak DNA diziliminde hücre yıkımını önleyerek yaşlanmayı geciktirmektedir.

3- Diyabete karşı brokoli

Yüksek düzeyde A ve C vitamini olmak üzere yüksek düzeylerde vitamin, lif, potasyum ve kalsiyum içerir, yapısındaki sülforafen fitokimyasalları ile yüksek kan şekerinin damar çeperleri ve doku hasarına yönelik yarattığı hasarları azaltır.

Göz sağlığında etkilidir ve diyabetin ilerleyen safhalarında göze verdiği zararı azaltmada yararlıdır.

Brokoliden en iyi faydayı almak istiyorsanız buharda hafif pişirin, maximum fayda için çiğ tercih edin.

4- Kolestrole kara lahana takviyesi

Diğer yeşil yapraklılar gibi mide asidini en iyi bağlayan sebze. Kolesterolün düşmesine ve kanserden korumaya yardımcı. Vücudun toksinlerden korunma sistemini de besleyici fitokimyasalları içerir. Yenmeden önce haşlanması ve sarımsak, limon suyu ile tüketilmesi uygundur.

5- Kas yapımı için Çin lahanası

Kas yapımında ve kan basıncının düşük kalmasında yardımcı potasyum açısından zengin olan Çin lahanasını ülkemizde kolaylıkla bulanabilir. Beyaz kan hücrelerinin aktivitesini arttırır vücut bağışıklık sistemini güçlendirir.

6- Sebzelerin kralı lahana

Kan­se­re kar­şı sa­va­şan bi­le­şik­le­ri içe­ren, kalp ra­hat­sız­lık­la­rı ris­ki­ni azal­tan, kan şe­ke­ri­ni dü­şü­ren, ke­mik­le­ri güç­len­di­ren ve inf­la­mas­yo­nu ön­le­yen baş seb­ze­ler­den­dir. Göz has­ta­lık­la­rı­nı en­gel­le­yen an­ti­ok­si­dan­la­rı içer­ir.

7- Tere ile kanser riskini % 10 azaltın!

Kanın pıhtılaşmasını, arter çevresinde plak oluşumunu engeller, artirit hastalıkları önler. 2 ay boyunca her gün tere tüketilirse DNA tahribatı engellenebilir, kanser riski ve kan yağları seviyesi yüzde 10’a kadar düşürebilir.