Sarıyer Yenigün, Sarıyer'in Gerçek Tarafsız Gazetesi - İsteğe bağlı prim ödeyenlere SSK önerisi
Sarıyer'de 'Yağmur' Kazası 1 Ağır Yaralı
Kredi Kartı Borcundan Takibe Alınanların Sayısı Azaldı
Oltalar Farkındalık İçin Atıldı

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

İsteğe bağlı prim ödeyenlere SSK önerisi

İsteğe bağlı prim ödeyenlere SSK önerisi
İsteğe bağlı prim ödeyenlerin emeklilik dönemi öncesi SSK’lı bir işyerine geçmesi, bağlanacak emekli aylığını artırmak açısından önemli...
28.09.2013 / 13:11


İsteğe bağlı sigorta uygulamasında 1 Ekim 2008 tarihi önemli bir dönüm noktası oldu. Bu tarihten önce üç ayrı isteğe bağlı sigorta türü vardı.

Bağ-Kur’a geçtiler

*SSK isteğe bağlı sigorta

*Bağ-Kur ve tarım Bağ-Kur isteğe bağlı sigorta

*Emekli Sandığı isteğe bağlı sigorta 1 Ekim 2008 itibariyle SSK isteğe bağlı sigorta uygulamasına son verildi.

Daha önce prim ödemeye başlayanlar Ekim 2008 itibariyle Bağ-Kur’a (4/b) geçirildi. Bağ-Kur isteğe bağlılarında değişiklik olmadı, yine aynı statüde yani 4/b’li olarak prim ödüyorlar. Memurlarda ise Ekim 2008 öncesi göreve başlayanlara yine Emekli Sandığı’na isteğe bağlı prim ödeme imkanı verildi. Bu tarihten sonra memur olanlar, görevden ayrılır da isteğe bağlı sigortalı olmak isterlerse memur olarak değil Bağ-Kur’lu gibi prim ödüyorlar.

Hesaplama değişmez

İsteğe bağlı sigortalılar için farklı bir emekli aylığı hesaplama sistemi yok. Bu kişiler emekli aylığı başvurusunda bulunduklarında, prim ödedikleri son yedi yıla bakılıyor. Bu sürede en fazla hangi statüde prim ödedilerse ona göre aylık bağlanıyor. En fazla isteğe bağlı (4/b) kapsamında prim ödendiyse aylıkları Bağ-Kur’lu gibi hesaplanıyor. Eğer SSK hizmeti fazlaysa, SSK’lı gibi aylık alıyorlar.Kaybınız 30 Lira

So­ru: 1994’ten be­ri ge­nel ola­rak as­ga­ri üc­ret­ten ça­lış­tım. As­ga­ri üc­ret­le ça­lı­şan­la­rın yıl­dan yı­la emek­li ay­lı­ğı­nın düş­tü­ğü söy­le­ni­yor. Aca­ba be­nim yıl­lık ma­aş kay­bım ne­dir? Prim gü­nüm dol­muş du­rum­da. Emek­li maa­şım­da ka­yıp ol­ma­ma­sı için ne yap­mam ge­re­kir?

Ce­vap: Sa­de­ce as­ga­ri üc­ret­le ça­lı­şan­la­rın de­ğil brüt 3000 li­ra­nın al­tın­da ça­lı­şan her­ke­sin yıl­dan yı­la ma­aş kay­bı var. Si­zin kay­bı­nız, ça­lış­ma­ya de­vam et­ti­ği­niz her yıl için yak­la­şık 30 li­ra­dır. Bu­nu ön­le­mek için ka­zan­cı­nı­zı yük­selt­me­niz ge­re­kir.

Dilekçe verin

So­ru:
01.01.1965 do­ğum­lu­yum. 17.4.1987 ta­ri­hin­de es­naf Bağ-Ku­r’­lu ola­rak gi­riş yap­tım. 20.12.2008’e ka­dar prim öde­dim. 11.9.2009 ile 28.2.2011 ara­sın­da is­te­ğe bağ­lı si­gor­ta­lı ol­dum. 24.3.2011’de ise SSK’­lı ola­rak işe gir­dim ve hâ­lâ ça­lı­şı­yo­rum. Aca­ba emek­li ay­lı­ğı yö­nün­den SSK’­dan mı yok­sa Bağ-Ku­r’­dan mı emek­li ol­mam da­ha avan­taj­lı olur?

Ce­vap: SSK’­dan emek­li ol­ma­nız si­zin için da­ha avan­taj­lı olur. Böy­le­ce yüz­de 10 ci­va­rın­da da­ha yük­sek ay­lık alır­sı­nız. 50 ya­şı­nı­zı dol­du­ra­ca­ğı­nız 1.1.2015’te emek­li­lik di­lek­çe­ni­zi ve­re­bi­lir­si­niz.